ARCHIVES :

Volume -  8        |       Issue -  4
Online since  Saturday, Dec 01, 2018
Accessed  2371   times.

 Download Cover Image
ORIGINAL ARTICLES
Mayur N. Ghotkar, Shubham S. Kharade, Rushikesh S. Chavan, Ranjit S. Jadhav, Nisha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar
DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00033.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   199  (html)       Private Access
Rohini S. Koli, Aslam S. Patel, Kamlesh N. Chaudhari, Khushbu R. Patil
DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00042.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   185  (html)       Private Access
Prashanthi. Y, Tentu Nageswara Rao, Yellapu Srinivas
DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00034.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   242  (html)       Private Access
Asha M. Jagtap, Sudhir R. Kaulage, Shivam S. Kanse, Vishal D. Shelke, Akshata S. Gavade, Ganesh B. Vambhurkar, Rohit R. Todkar, Vidya N. Dange
DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00035.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   284  (html)       Private Access
Santosh Gada, Anand Kumar Y, Saritha, C. Mallikarjuna Setty
DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00036.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   238  (html)       Private Access
Prem Kumar Bichala, R. Suthakaran, Ch. Shankar
DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00037.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   211  (html)       Private Access
Prashanthi. Y, Tentu Nageswara Rao, Yellapu Srinivas
DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00038.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   229  (html)       Private Access
Amrutkar R. D., Shahare H. V., Rakibe V. D
DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00039.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   255  (html)       Private Access
Suraj J. Patil, Shivani D. Patil, Pratibha B. Patil, Pranali S. Patil, Ganesh B. Vambhurkar, Indryani D. Raut
DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00040.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   194  (html)       Private Access
Prashant B. Patil
DOI: 10.5958/2231-5675.2018.00041.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   261  (html)       Private Access
Indexed / Abstracted in
   Google Scholar
   Indian Citetion Index


Visitor's No. :   124771